– Hos NRK sentralt møter vi ikke forståelse for behovet for radiosendinger på kvensk, sier Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK). Foto: Lill Vivian Hansen.

 

Medietilsynet har konstatert brudd på to av kravene som stilles til NRKs brede samfunnsoppdrag.

Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

Allmennkrinkastingsrapporten 2017.

Allmennkringkastingsrapporten for 2017 viser at allmennkringkasterne i det store og det hele ivaretok de kravene som er stilt i deres samfunnsoppdrag. Likevel har tilsynet avdekket enkelte svakheter i samtlige av allmennkringkasternes programtilbud, samt to brudd på forpliktelsene. Dette gjelder ikke NRKs kvenske tilbud.
– Medietilsynet har kommet til at det foreligger brudd på to av kravene som stilles til NRKs programvirksomhet. Dette gjelder kravet om jevnlige program for unge på samisk, og kravet om 25 prosent nynorsk på radio, tv og nett. Andelen nynorsk på NRKs tv-kanaler var i gjennomsnitt 23,8 prosent, på radio 23 prosent og på nett 16 prosent. Her forventer vi at de tiltakene NRK har beskrevet overfor Medietilsynet prioriteres, slik at vi kan se en forbedring på disse områdene framover, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i en pressemelding.

Medietilsynet og NRK
I rapporten kan vi lese at NRK i 2017 la om tilbudet til den kvenske/norskfinske minoriteten og erstattet det ukentlige regionale radioprogrammet på finsk som ble sendt i NRK P2 i Nordland, Troms og Finnmark med et digitalt tilbud. Omleggingen er basert på en utredning av hva som ville være den beste måten å erstatte finsksendingen på, der NRK Troms og NRKs utviklingsavdeling blant annet har gjennomført workshops og innsiktsintervjuer med kvener i alle aldre. Ifølge NRK viste dette arbeidet at det er viktig for målgruppen at det nye tilbudet tar opp i seg stolthet og fellesskapsfølelsen, behovet for å delta i et større stolt fellesskap og dele sin kultur, leken språklæring skriftlig og muntlig (å både høre, lese og praktisere språket), nettverksbehovet (å snakke med andre om det kvenske i et større stolt fellesskap) og å dele sin kultur. På denne bakgrunnen utviklet NRK nettilbudet på nrk.no/kvensk og nrk.no/kveeni som ifølge NRK skal utvikles videre. […]

Frustrerte tilbakemeldinger
Medietilsynet skriver også at NRK viser til at det egne nettilbudet allerede har bidratt til å løfte opp kvenske temaer i distriktssendingene fra Troms og Finnmark på tv (Nordnytt) og i programmet Språkteigen på NRK P2. NRK opplyser også at tilbakemeldingene fra de kvenske miljøene er positive.
– I møte med NRK på Marienlyst har jeg forsøkt å gi tilbakemelding på det som kan trekkes ut som positivt, samtidig som jeg peker på de store manglene som er i medietilbudet til det kvenske folket, hvor NRKs bidrag er mildt sagt svært begrenset, forklarer Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK).
– Vi får positive tilbakemeldinger på det som publiseres på NRK Kveeni, at vi ser at synligheten har økt noe i distriktsnyhetene på nett og i noen tilfeller i ordinære lineære sendinger. Imidlertid, mitt viktigste budskap, noe som er lagt klart frem for NRK, er at vi får tydelige, gjentatte, og til dels frustrerte tilbakemeldinger fra kvener i hele landet om at det er uforståelig at radiotilbudet til kvenene legges ned. Særlig den delen av den kvenske befolkningen som snakker kvensk og som har rett på daglig informasjon og nyheter på sitt eget språk får ikke sitt behov dekket, noe som er en stor svakhet i dagens tilbud, påpeker hun.

Blir ikke hørt
– Et radio- og TV-tilbud på kvensk språk er viktig både for status og synligheten, og for anerkjennelse av språket som et språk i Norge. Det gjelder ikke minst for kvenene som tross alt utgjør en betydelig andel av befolkningen i Troms og Finnmark, og for befolkningen som helhet.
– Hos NRK sentralt møter vi ikke forståelse for behovet for radiosendinger på kvensk. Argumentene til NRK er hovedsakelig at alle nordmenn snart er på internett, uansett alder. De har videre valgt en demografisk målgruppe som er unge foreldre, og kvensktalende kvener virker ikke som en prioritert målgruppe, forteller hun.
NKF-RK påpekte også dette i sitt høringsinnspill til Allmennkringkastingsrapporten hvor forbundet ber om at kravene til NRK tydeliggjøres. NKF-RK foreslår at NRK pålegges å:
• opprette et TV- og radiotilbud på kvensk språk.
• opprette et kvenskspråklig tilbud til kvenske barn og unge.
• aktivt jobbe for rekruttering og opplæring av kvenske og kvenskspråklige journalister.Allmennkringkastingsrapporten fra Medietilsynet ser ingen mangler i det kvenske medietilbudet.

 

Ti år siden «Mål og meining»