Nordkalottfolkets Toril Bakknen Kåven mener at det også bør utredes i hvilken grad der finnes andre minoriteter som også hører inn under urfolksbegrepet i de nordiske landene, for eksempel kvener. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Nordkalottfolkets Toril Bakken Kåven mener at det også bør utredes i hvilken grad der finnes andre minoriteter som også hører inn under urfolksbegrepet i de nordiske landene, for eksempel kvener. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

Nordkalottfolket mener at en bør få utredet om også kvener faller inn under urfolksdefinisjonen.

Sametingslista Nordkalottfolket har lagt inn i sitt forslag til Sametingets sak «35/15 Sametingsmelding om Solidaritet og Internasjonalt arbeid» at de er positive til å utrede om kvener også skal få urfolkstatus.
–Urfolk er innført som begrep politisk, og har skapt ulike diskusjoner rundt hvem som er urfolk eller ikke. Samer som urfolk er nå anerkjent og bredt akseptert i Norge, selv om det ikke er like anerkjent og akseptert i andre land hvor vi har samisk befolkning, sier Nordkalottfolkets Toril Bakken Kåven.

Hun mener at det også bør utredes i hvilken grad der finnes andre minoriteter som også hører inn under urfolksbegrepet i de nordiske landene, for eksempel kvener.
–Dette er i utgangspunktet ikke Sametingets oppgave, men vi håper at Sametinget vil være positiv til å løfte andre minoriteter til samme urfolkstatus som samene har, hvis det viser seg at flere tilfredsstiller definisjonen for urfolk, sier Kåven som for øvrig har registrert at kvenene har samlet seg over landegrensene.

–Dette er vi glade for. Det gir kvenene som minoritet en mye større styrke ovenfor sine respektive land, mener hun.

 

–Man må tørre å si det høyt
Bakken Kåven kan fortelle at forslaget ikke utløste noe særlig stor debatt i Sametinget, kun Norske Samers Riksforbund som poengterte at det ikke skal være Sametingets oppgave å sette i gang en slik utredningsprosess.
–Dette er jo vi også enige i. Vårt poeng er jo at vi nå stadfester at vår politikk er at vi også må være åpen for at andre minoriteter kan være innenfor samme definisjon, og den debatten og den utredningen ønsker vi velkommen. Det er noe med å si det høyt. Og å få det inn i dokumenter. Nå er det i aller fall en uttalt politikk hos Nordkalottfolket, sier hun.