Alta kommune sliter med å få finsktalende lærere til å undervise i finsk og kvensk. (Foto: Picjumbo, Pixabay)

 

Alta kommune søker igjen etter finsklærer, men mange som kan språket muntlig har uttrykt at de ikke ønsker å undervise i faget.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

I april i fjor søkte Alta kommune etter finsklærer i 100% stilling. Omtrent samtidig kommenterte foreldre i Altaskolene at de var bekymret over at deres barn ikke fikk den undervisningen og oppfølgingen i faget de hadde krav på. I disse dager lyser kommunen på nytt en stilling som finsklærer, men kommunen framholder at dette ikke er den samme stillingen som sist.

– Nei. Vi har hatt totalt 1,86 stillinger som finsklærer i varierende størrelser i Alta kommune. I vår hadde vi en situasjon der to av de som underviste i finsk sa opp sine stillinger. Da en annen av finsklærerne var langtidssykemeldt valgte vi derfor, i dialog med den sykemeldte, å søke etter noen i full stilling. Nå har vedkommende som var i sykemelding valgt å si opp sin stilling. Det er denne stillingen som nå er lyst ut, forklarer Ann-Karin S. Hindbjørgmo som er rådgiver for oppvekstavdelinga.

Alternative løsninger

– Hvordan har finskundervisningen blitt dekket i foregående skoleår?

– For skoleåret 19/20 har vi hatt flere lærere som har undervist i finsk. I tillegg til sykemeldinger valgte to av de tilsatte å si opp sine stillinger. I tråd med opplæringsloven fikk da noen av elevene tilbud om å få sin undervisning ved annen skole enn sin nærskole. For inneværende skoleår har vi tre ansatte som underviser i finsk fordelt på 8 skoler. En av disse betjener to skoler ved siden av andre oppgaver i skolen, mens de to andre kun har finsk som sitt fagfelt, svarer Hindbjørgmo.

Fram til stillingen som nå lyses ut er fylt, er det tenkt at de tre som har undervist i faget siden høsten 2020 skal dekke opplæringsbehovet siden de fortsatt innehar disse stillingene.

Utfordrende rekruttering

Kommunen innrømmer at det oppleves som vanskelig å finne kvalifiserte lærere i finsk/kvensk.

– Det er ikke utfordrende å finne noen som snakker og skriver finsk eller kvensk. Derimot er det utfordrende å finne noen som er kvalifisert til å gjøre dette etter kompetansekrav for undervisningspersonell gitt av Utdanningsdirektoratet og etter Opplæringslovens § 10-1, forteller rådgiveren.

– Hvordan oppmuntrer kommunen sine lærere til å ta etterutdanning i kvensk/finsk?

– Vi etterstreber alltid å ha kvalifisert personell i alle våre stillinger. Når det gjelder finsk har dette vært utfordrende over langt tid. Mange som kan språket muntlig har uttrykt at de ikke ønsker å undervise i faget. Ved tilsetting av to av de som er i stilling hos oss i dag derimot har vi vært tydelige på å presisere behovet for dette. En av de er i gang med å formalisere sine språkkunnskaper, med plan om å etter hvert ta nødvendig pedagogikk for å oppfylle kompetansekrav, utdyper Ann-Karin S. Hindbjørgmo.

Tatt med det kvenske

I forrige søkerunde stilte Ruijan Kaiku spørsmål ved at kvensk ikke var nevnt i utlysningsstillingen. Den gang fikk vi til svar fra skolefaglig ansvarlig Tove Kristensen Knudsen at «Det er så langt jeg vet ingen elever i de kommunale skolene som har søkt om kvensk for kommende skoleår. Vi har derfor ikke tilsatt lærere med kvensk eller søkt etter lærer i kvensk».

I inneværende utlysningsrunde er derimot kompetanse i kvensk presisert i stillingsannonsen.

– Da fjorårets utlysningstekst var laget før min tid som rådgiver i kommunen kan jeg ikke svare for denne. Når det gjelder utlysninger som ligger ute nå var det naturlig å ta med begge språk da disse sidestilles i Opplæringslovens § 2-7. Drømmesituasjonen ville jo være om vi hadde personell som kunne undervise i begge fag, slik at vi kan tilby dette til elever som søker om det. Det er bakgrunnen for at kvensk ble tatt med i utlysningsteksten, sier Hindbjørgmo.

Flere elever ønsker finsk/kvensk

I motsetning til andre kommuner, kan rådgiveren melde om at Alta kommune har økende interesse for elever som ønsker undervisning i fink/kvensk som andrespråk.

– For skoleåret 19/20 hadde vi 34 elever som startet opp med finsk, og for skoleåret 20/21 var tallet på 44 elever. Elevtallet vil også kunne svinge noe i løpet av et skoleår med at elever kommer til og/eller faller fra, sier hun.

Fristen for å melde sin interesse for undervisning i finsk/kvensk for kommende skoleår i Alta, er satt til 31. januar.