NKF-RK er skuffet over at det ikke etableres flere kvenske språksentre og manglende satsing på kvensk i barnehagen, tross friske midler til kvensk lærerutdanning og endring av opplæringsloven.

– Planen bærer preg av at overordnet mål har vært å holde seg innenfor dagens budsjettrammer. Overordnet mål må være revitalisering av kvensk språk, påpeker Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto.
I en pressemelding undertegnet av Huru, nestleder Trygg Jakola og generalsekretær Ivar Johnsen, etter lanseringa av «Målrettet plan – videre innsats for kvensk språk» sier NKF-RK at regjeringen vet hvilke tiltak som er nødvendige for å redde et truet språk, og hvilke midler som er nødvendig for finansiere tiltakene. Det har de vist med handlingsplan for Sørsamisk. Når man nå ikke ønsker å ta i bruk disse tiltakene for kvensk, er det et signal om at ønsket om å ta vare på kvensk språk ikke er tilstrekkelig helhjertet.

Kvensk i lærerutdanningen
UiT – Norges Arktiske Universitet får midler til å få på plass en kvensk lærerutdanning. Nyheten blir satt stor pris på.
– Dette er en virkelig god nyhet og det er noe vi har jobbet for lenge. Det er stort underskudd på kvenske lærere, så dette tiltaket kommer ikke et øyeblikk for tidlig, sier Hilja Huru leder for Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK)

NKF-RK er også glade for at regjeringen følger opp og tar til orde for å endre opplæringsloven slik at kvenske barn etter loven nå får rett til opplæring i kvensk språk, at det gode arbeidet med kvenske stedsnavn skal fortsette og at man gir incentiver for å velge kvensk i lærerutdanningen.

Få nye tiltak
Utenom en varslet kvensk lærerutdanning og friske midler fra Kunnskapsdepartementet har planen få nye tiltak. Det er få tiltak fra Kulturdepartementet og media mangler helt blant tiltakene.
– Kun ett språksenter i perioden 2017–2021 er spesielt skuffende, særlig når vi vet det er prosesser i gang i Tana, Porsanger, Alta og Kvænangen for å få kvenske språksenter. Slike initiativ fra de kvenske kommunene bør regjeringen støtte og følge opp, mener NKF-RK.

Liten forståelse
Det kom også frem under lanseringen at regjeringen ikke ønsker satse bredt på kvenske barnehager før flere lærere og barnehagelærere er ferdigutdannet. Det vil si tidligst om 5–6 år, og det viser liten forståelse for situasjonen.
Kvensk Institutt har laget og prøvd ut en modell for å få på plass kvenskkompetanse i barnehagene gjennom kursing og oppfølging fra dem, og dette er en modell som trolig betyr at man innen kort tid kan starte kvenske barnehager i flere kvenske kommuner – og om viljen er tilstede hos regjeringen.

NKF-RK skriver videre at representanter for kvenske organisasjoner og institusjoner har tidligere blitt orientert om det foreløpige innholdet i «Målretta plan for kvensk språk». Det ble våren 2017 nedsatt en referansegruppe som skulle være med på å utarbeide planen og som skulle få komme med tilbakemelding bl.a. på tekst, sammensatt av representanter for kvenske organisasjoner og institusjoner.
NKF-RK er kritisk til prosessen i og med at referansegruppen kun fått gi innspill til de innledende kapitlene. Referansegruppen har ikke fått være med på å utforme tiltak eller fått påvirke prioriteringer i selve planen. Dette er ikke i hht rammekonvensjonen som Norge er forpliktet til å følge.
Europarådets kommentarer til ivaretagelsen av rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter er at kvenene ikke får påvirke eller være med på å prioritere fordelingen av midler til kvensk språk og kultur.
– Dette er bare nok et eksempel på at kvenene stenges ute fra beslutningsprosesser i saker som angår vårt folk, sier Huru.
Tiltak for kvensk språk er et statlig ansvar og kvenene er klare til å løfte sammen med myndighetene. Kvensk språk og kultur har vært en viktig ressurs i den nordlige landsdelen og vi ønsker at den fortsatt skal være en ressurs for enkeltmennesker, for landsdelen og for Norge.
– At det er vilje hos kvenene er det ingen tvil om, avslutter Huru.

Fakta:
Det kvenske folket er beskyttet av rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter i tillegg til bl.a. FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, FNs Barnekonvensjon og FNs Rasediskrimineringskonvensjon. I rammekonvensjon er følgende artikler særlig relevant til denne saken:

Artikkel 5
1. Partene forplikter seg til å fremme de forutsetninger som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale minoriteter, kan bevare og utvikle sin kultur, samt bevare de grunnleggende bestanddelene av sin identitet, det vil si deres religion, språk, tradisjoner og kulturarv.

Artikkel 15
Partene skal skape de forutsetninger som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale minoriteter, sikres effektiv deltakelse i det kulturelle, sosiale og økonomiske liv og i offentlige anliggender, særlig de som berører dem.

Suuntaplaana kväänin kielele

– Kväänin kieli oon tärkkee osa meiän yhtheistä kulttuuriarpaa. Kieli oon tääpänä kriittisessä tilassa, ja kielityön hääythään lujittaat. Rejeeringin mooli oon ette plaanan avula kväänin kieli oon jatkossaki elläävä kieli, sannoo komunaali- ja uuistusministeri Monica Mæland.

Komunaali- ja uuistusdepartementti oon yhessä Kulttuuridepartementin ja Kunnskapsdepartementin kans tehny plaanan kväänin kielen lujittamisheen.
Jälkhiin ko norjalaistamispolitikki formelisti oli sivvu, kesti monta vuotta ennen ko päätöksentekkiijät otethiin huomihoon minoriteetiitten kielen ja kulttuurin. Sen tähen rejeerinki halluu nyt suunatuita toimii joila lujitethaan kväänin kieltä.

Plaanan perustanna oon se suuri työ mitä kvääni- ja norjansuomalaiset miljööt oon jo monta vuotta tehnheet oman kielen säilyttämisen ja lujittamisen etheen.

Se oon välttämätön ette usseemiila aloila oon samanaikhaiset toimet joila lujitethaan kieltä. Plaanassa oon toimet lastentarhaasseen ja perusopetuksheen, korkkeemphaan koulutuksheen, ja lapsiin, nuoriin ja raavhaitten kielileirhiin.
Jokku toimet oon uuet, ja toisila jatkathaan ja lujitethaan toimii mikkä oon jo olemassa. Plaanan yksi mooli oon kans kovota sen satsingin minkä jo tehhään.

Tutkimus- ja korkkeempi koulutusministeri Iselin Nybø meinaa ette se oon tärkkee kouluttaat opettaajiita keilä oon korkkeet kvalifikasjuunit kväänin kielessä. Tromssan universiteetti – Norjan arktinen universiteetti tarjoo jo opintoi kväänin kielessä.

– Universiteetti saapi nyt ekstra kuurttoo 750 000 kruunuu siihen ette se eistää opettaajankoulutusta jossa tarjothaan kväänin kielen praksisen ja faakididaktikin, kehhää kontaktiverkon ja rekrytteeraa studenttiita. Net studentit kekkä otethaan kväänin kielen osana opettaajankoulutusta vuojesta 2019 etheenkäsin, saahaan takaisinmakson kiini 50 000 kruunuu opintolainasta, sannoo Nybø.

– Mie piän ette plaanan toimet hääythään olla realistiset ja helpot vieä läpitte, sannoo Monica Mæland.
Rejeeringin mooli oon ette plaana lissää tiettoo ja anttaa ymmärystä kväänin/norjansuomalaisesta kulttuurista ja kielestä norjalaisessa samfynnissa.

– Työ millä lujitamma kväänin kielen, oon pitempi prosessi. Plaana minkä rejeerinki nyt pannee esile, aloittaa kväänin kielheen suunatut toimet, sannoo staatinneuvos Mæland.