Alta Kvenforening nekter å gi opp kampen for den gamle tjæremila på Skillemoen. KUVA ALF E. HANSEN

Selv om de visste om tjæremila, valgte NVE å følge Alta kommunes ønske om plassering av transformatorstasjonen på Skillemoen. KUVA ALF E. HANSEN

NVE valgte å følge Alta kommunes ønske om å plassere transformatorstasjonen i området der tjæremila ligger. 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Etter det Ruijan Kaiku kjenner til, ønsket Statnett egentlig å plassere stasjonen lengre fra fjellfoten på Skillemoen, men at det var Alta kommune som ønsket å flytte transformatorstasjonen dit tjæremila ligger.
– Statnett søkte konsesjon til ny 420 kV ledning i 2009 for å sikre strømforsyningen til Finnmark. Under høring fra NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) anmodet Alta kommune Statnett om å trekke stasjonen nærmere fjellfoten ved Skoddevarre, da konsesjonssøkt område kom i konflikt med planlagt industriområde, forteller Berit Erdal, kommunikasjonssjef i Statnett.

Opplyste om tjæremila
Til tross for at det skal ha blitt opplyst om at flytting av stasjonen ville komme i konflikt med en tjæremile, valgte NVE å gi konsesjonen etter kommunen ønske.
– NVE valgte å imøtekomme anmodning fra Alta kommune, og Statnett fikk konsesjon på ny stasjonsplassering under fjellfoten. Konsesjon fra NVE ble påklaget, i hovedsak på trasé og ikke stasjonsplasseringer, og ble oversendt OED (Olje- og energidepartementet) for videre behandling. OED ga endelig, ikke-påklagbar, konsesjon april 2015, sier hun.

To andre tjæremiler
Statnett har utredet for kulturminner langs hele traséen fra Balsfjord til Skaidi, et arbeid utført av Finnmark Fylkeskommune, Sametinget, Troms Fylkeskommune og Tromsø museum over flere sesonger. Underveis skal det blant annet blitt registrert 29 tjæremiler, hvorav tre ligger på Skillemoen, og et av disse inne på vedtatt stasjonsområde.
– Det er kun den ene på Skillemoen som vil gå tapt under utbygging, de andre bevares. De av disse som kommer i berøring med anleggsvirksomheten vil bli merket særskilt for å hindre skade, forklarer Erdal.

Møter kvenforeninga
Alta Kvenforening skal møte Statnett mandag 9. november.
– Kvenforeningen har bedt om et møte og vi har invitert de til oss i Raipas. Det er derimot gjort klart at vi ikke er part i forhold til deres klage på konsesjon og stasjonsplassering, det er NVE/OED. Videre er det kulturmyndighetene som har vurdert det slik at tjæremilen som kan frigis etter dokumentasjon, den kompetansen besitter ikke vi. Møtet vil derfor være rent informativt i forhold til prosessen fram til i dag, forklarer Erdal.