Arthur Kjelstrup-Olsen, Anette Seppälä, Eva Torill Skogstad, Åsmund Seljeskog og Tor Mikalsen var tilstede på årets andre møte i Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord kommune. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord har hatt sitt andre møte i inneværende periode, men må ha et nytt møte for å komme i mål med saklista.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Torsdag 22. februar var Kvenpolitisk utvalg (KPU) i Kåfjord samlet for andre gang i inneværende periode. Dagen startet med et to timer langt utvalgsmøte i kommunestyresalen på rådhuset i Talosvankka/Olderdalen.

Les også: Vedtok nytt Kvenpolitisk utvalg

På sakskartet var det lagt opp til behandling av seks saker denne dagen. Den ene saken ble ikke avgjort, og det ble besluttet å ha et eget, nytt møte i nær framtid.

Støtter lokale tiltak

Formannskapet i Kåfjord kommune innvilget i desember at Kvenpolitisk utvalg skulle få 125 000 kroner til disposisjon i 2024. Utvalget besluttet på bakgrunn av det å sende ut skriv til skoler, barnehager, kvenforening og på kommunens hjemmeside om at man har midler til disposisjon.

Dersom noen har ting de ønsker å fremme knyttet til kvensk språk og kultur i Kåfjord, så er det altså mulig å søke midler herfra.

I neste sak vedtok utvalget å tildele de første 15 000 kronene fra de forannevnte midlene, etter at Kåfjord kvenforening har søkt om støtte til markering av Kvenfolkets dag.


Fra venstre: Åsmund Seljeskog, Arthur Kjelstrup-Olsen, Anette Seppälä, Tor Mikalsen (vara), Eva Torill Skogstad (leder) og Inger Marie Åsli (sekretær). (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

Ettersom utvalget kun er et rådgivende organ, skal det formelt behandles også i formannskapet. Det opplyser utvalgssekretær Inger Marie Åsli overfor Ruijan Kaiku.

Driftsgaranti til Finnekapellet

Videre behandlet KPU søknad om driftsgaranti knyttet til Finnekapell-prosjektet som Kåfjord kvenforening jobber med.

Kvenforeninga er avhengige av en garanti fra en etablert institusjon for drift for å kunne søke midler til etablering, og håper nå at kommunen kan være denne garantisten. Av saksdokumentene framgår det at Senter for nordlige folk og Nord-Troms museum har blitt forespurt, uten at det har resultert i et positivt svar.

KPU gikk, med én stemme imot, inn for at man anbefaler formannskapet og kommunestyret om å ta aktiv del i den prosessen.

Tor Mikalsen, til stede som vara for anledningen, støttet ikke vedtaket. I debatten var Mikalsen også kritisk blant annet til begrepet «Finnekapell.» Han påpekte at «finn» er et nedsettende begrep i dag og mente for øvrig at «finnene» det vises til var sjøsamer.

Wisløff om Finnekapellet

I forbindelse med Finnekapellets 250 årsjubileum i 1972 skrev daværende sokneprest Dag Sigurd Wisløff et «minneskrift over de kirkehus som er reist i Kåfjord sokn», der han blant annet skriver om Finnekapellet.

Wisløff skriver at kapellet ble betjent fra Skjervøy og at det derfra kom misjonærer, ofte presteutdannet, som gjerne oppholdt seg i Kåfjord hele sommeren.

«De behersket samisk og finsk og holdt gudstjenester på disse sprog», skriver han.

Videre skriver han at det også ble gitt undervisning på morsmålet der spesielle lærere ble tilsatt.

«Forsamlingshuset var kun tilegnet de befolkningsgrupper som ikke var norsktalende nordmenn», skriver Wisløff.

Kilde: Kirkejubileum 1722-1972 : «Finne Capellet» i Kåfjorden 250 år : et mineskrift over de kirkehus som er reist i Kåfjord sokn.

Nytt møte

Kåfjord kommune skal sende inn høringsinnspill til Stortinget knyttet til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Her vedtok Kvenpolitisk utvalg et nytt møte i nær framtid, der man inviterer inn Kåfjord kvenforening og Halti kvenkultursenter IKS, for å komme med sine innspill til utvalgets arbeid i denne saka.


Tor Mikalsen var tilstede som vara i Aud Marthinsens fravær. Han sitter også i både kommunestyre og formannskapet i Kåfjord kommune for Miljøpartiet de grønne. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

I den påfølgende saka behandlet utvalget utkast til søknad om forprosjekt knyttet til etablering av Kvensk språksenter i Kåfjord, der man kom med noen endringsforslag i søknadstekst. I utkast til forprosjektet er det satt opp en tidsramme på cirka et halvt år og et budsjett på 570 000 kroner.

Les også: Kvensk språksenter i den politiske plattformen

Den siste saka utvalget behandlet var Kommuneplan for helse og omsorg i Kåfjord for perioden 2023 til 2035. Utvalget vedtok her å be om at også det kvenske måtte synliggjøres i planen.

Besøkte kvenkultursenteret

Etter møtet reiste utvalget til nabokommunen Nordreisa for å besøke Halti kvenkultursenter IKS. Dette både fordi Kåfjord kommune er medeier i senteret, og fordi kommunen ser på mulighetene for å etablere et kvensk språksenter. Det opplyser utvalgsleder Eva Torill Skogstad til Ruijan Kaiku:

Les også: Rekordbevilgning til kvenkultursenteret


Språk- og kulturarbeider ved Halti kvenkultursenter, Tove Raappana Reibo (bakerst), presenterte senteret for utvalgsmedlemmene. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

– Vi ønsker rett og slett å få nærmere kunnskap om hvordan kvenkultursenteret driftes, sier Skogsstad.