Styret for Vadsø kvenske språksenter reagerer på Ruijan Kaikus framstilling. Her et bilde fra noe hyggeligere, nemlig åpningen av språksenteret. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

Styret for Vadsø kvenske språksenter hardt ut mot Ruijan Kaiku. Her kan du lese styrets redegjørelse i saken.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Oppdatert 28. mars 2020: I kjølvannet av at den opprinnelige artikkelen ble påklaget til Pressens faglige utvalg PFU, har Ruijan Kaiku blitt felt for brudd på god presseskikk. Bruddet gjelder punkt 3.2 i Vær Varsom Plakaten.

Les PFU’s redegjørelser her:

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Det var under overskriften «Daglig leder måtte slutte,» at Ruijan Kaiku den 10. oktober i år presenterte en sak om Vadsø kvenske språksenter, Vesisaaren kvääni kielisentteri. Artikkelen vakte reaksjon ved språksenterets styre, der styreleder Trygg Jakola peker på en rekke forhold styret mener er feilaktige. Heller ikke overskriften unnslipper kritikk, han omtaler den som misvisende.

– Daglig leder er tilsatt fram til den femtende november i år, slik at stillingen uansett måtte lyses ut, sier Jakola. Han sier at det var i forbindelse med gjennomgang av personalsituasjonen på et styremøte tidlig i sommer, at daglig leder opplyste at hun ikke kunne fortsette i full stilling når den nåværende tilsettingen gikk ut.

Les den opprinnelige artikkelen her

Jakola og styret peker på det de hevder er faktafeil og halvveis-opplysninger, særlig knyttet til pengebruk i forbindelse med utredning og honorering. Saken ble tatt opp på styremøte mandag 14. oktober i år, hvor styret altså samlet seg bak en redegjørelse for hva de anser som fakta i saken.

– Styret for Kvensk språksenter i Vadsø synes det er bra at Ruijan Kaiku skriver om situasjonen for kvensk språk. Men da bør man i alle fall skrive om det som er virkeligheten, og ikke en artikkel der man ikke har gjort det mest elementære med å sjekke kilder, og serverer derfor misvisende, usann og dårlig journalistikk, sier Trygg.

Og her følger redegjørelsen fra styret ved Vadsø kvensk språksenter:

 

Artikkel i Ruijan Kaiku om Vadsø kvenske språksenter, publisert på nett 10. oktober 2019:

På bakgrunn av at artikkelen inneholder mange fakta-feil, og «halv-veis» opplysninger, vil styret for Vadsø kvenske språksenter komme med en redegjørelse om de faktiske forhold.

For det første: Overskriften ”Daglig leder måtte slutte” er misvisende:

Daglig leder er tilsatt fram til 15. november i år, slik at stillingen måtte uansett lyses ut. I forbindelse med gjennomgang av personalsituasjonen på et styremøte tidlig i sommer, opplyste daglig leder at hun ikke kunne fortsette i full stilling når nåværende tilsetting går ut.

Noe av det som er galt i artikkelen:

1. Det står i artikkelen at senteret i 2019 har betalt 67.000 kroner i honorar for å sende søknad til departementet. Det er galt, det er ikke betalt et øre i honorar til dette, søknaden er skrevet av daglig leder.
2. Følgende stemmer heller ikke :”i løpet av åra har etablering av Vadsø språksenter vært utredet i minst 3 omganger”.
3. Det står at det er brukt minst 1,3 millioner kroner i offentlige midler for utreder-jobben. Det er galt, og ute av alle proporsjoner. Det er brukt 100.00 til utredning og til utforming av søknad.
4. Det er galt at det var TO utredninger i årene 2009/2010. Det ble laget EN utredning.
Varanger museum fikk 100.000 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2009 til planlegging av språksenter. Av dette ble 90.000 brukt til honorar.
I følge daværende leder av Varanger museum fikk museet i tillegg et tilsagn på kr 100.000 fra fylkeskommunen som skulle gå til utvikling av kvensk språksenter og kvensk språk. Av disse ble ca. 30.000 kroner brukt til en reise til Børselv for å møte Porsanger kommune som også jobbet med å utrede kvensk språksenter og til lønn til referansegruppa som ble opprettet.

Det er derfor også galt at ”utredningen ble offentlig finansiert med kr 200.000”.

Utredningen og søknaden

Trygg Kompetanse A/S v/Trygg Jakola fikk i 2009 en henvendelse fra Varanger Museum om å bidra med en utreding om etablering av et kvensk språksenter i Vadsø. Bakgrunnen var at departementet hadde gitt innspill på at man ønsker en slik utredning fra Vadsø, og oppgaven var gitt til Varanger Museum. Utredningen ble organisert som et prosjekt med etablering av blant annet referansegruppe med deltakere fra skolene og barnehagene i kommunen. Utredninga ble etter ca 4 måneders arbeid levert oppdragsgiver og ble til slutt behandlet av Vadsø kommunestyre og videresendt til departementet. Til tross for purring hørte man ikke noe mer fra departementet om midler til etablering av språksenteret. Dette oppdraget ble i 2010 honorert med 90.000 kroner, og er den neste utredningen som er levert fra Varanger museum i årene 2009 – 10.

I statsbudsjettet for 2018 ble det signalisert at departementet ønsket å etablere kvensk språksenter i Finnmark. Varanger museum grep fatt i dette, og direktøren tok i januar 2018 kontakt med Trygg Jakola med spørsmål om hjelp til å utforme en søknad. Det ble gjort i løpet av 2 – 3 uker i januar – februar 2018, og det ble utbetalt et honorar på 10.000 kroner. I følge daværende leder av Ruija Kvenmuseum – Vadsø museum ble dette finansiert av museets investeringsmidler

Konklusjon: Det er i årene 2010 og 2018 utbetalt honorar på til sammen 100.000 kroner og ikke ”minst 1,3 millioner”.

Fram til daglig leder ble tilsatt, regnskapsfører var på plass osv., ble det sommer/høst 2018 etter timeliste utbetalt lønn til ansatte ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum for løpende arbeid som måtte gjøres i forbindelse med etableringa.

Trygg Jakolas rolle

Det er under ”utredningene” orientert om Jakolas rolle fram til februar 2018.

Midlene til Vadsø kvensk språksenter ble gitt til Vadsø Museum – Ruija Kvenmuseum i mai 2018. Vadsø kommune gav beskjed til museet at man ønsket språksenteret etablert som et aksjeselskap. Kaisa Maliniemi, Lise Svenning og Trygg Jakola ble sommeren av Vadsø kommune spurt om å gå inn i selskapsstyret og alle tre svarte ja. På konstituerende generalforsamling ble de valgt med Trygg Jakola som styreleder. Etter at Kaisa Maliniemi sluttet i sin jobb ved Vadsø Museum – Ruija Kvenmuseum har eier valgt Mia Krogh som nytt styremedlem i stedet for Kaisa Maliniemi.

Leser man artikkelen i Ruijan Kaiku kan man få inntrykk av at det har vært en sammenblanding av roller mellom Trygg Kompetanse og Trygg Jakola.

Vi regner med at denne redegjøringa avklarer dette.

For ordens skyld: Det utbetales ikke godtgjøring verket til styrets leder eller de øvrige medlemmene i styret.

Sammenligninga med øvrige språksentra

Artikkelen lager et poeng av at Storfjord språksenter ble åpnet i 2011 med 3 ansatte og 500.000 i statlig støtte. Nå var det vel ikke sånn at man hadde 3 ansatte i 2011, og Ruijan Kaiku nevner heller ikke at senteret i Storfjord er et samisk, finsk og kvensk språksenter, og behendig nok skriver man heller ikke at senteret der i tillegg til statlige midler, får midler fra Sametinget og vel også fra Troms fylkeskommune. Like behendig er man når man omtaler språksenteret i Kvænangen. Man sier at man der starta drifta med et årlig budsjett i 2017 på 560.000 kroner. Det man har ”glemt” å skrive er at Kvænangen språksenter var i sporadisk i drift i 2017, og det som var av aktiviteter var i hovedsak høsten 2017. Fast tilsetting av kvensk språkmedarbeider skjedde først i 2018. Også i Kvænangen har man i tillegg til statlige midler fått midler fra Troms fylkeskommune. Språksenteret i Vadsø har ikke tilsvarende midler fra Finnmark fylkeskommune.

Til sist

Vi synes i utgangspunktet det er bra med kritisk journalistikk, media skal ha fokus på hva som kan være galt i samfunnet; men når resultatet denne gang er en artikkel der en god del er direkte galt, og forøvrig mange steder har ”glemt” å fortelle hele historien, ja da er det grunn til å stanse opp.

Styret for Kvensk språksenter i Vadsø synes også det er bra at Ruijan Kaiku skriver om situasjonen for kvensk språk. Men da bør man i alle fall skrive om det som er virkeligheten, og ikke en artikkel der man ikke har gjort det mest elementære med å sjekke kilder, og serverer derfor misvisende, usann og dårlig journalistikk.

Styret er nå i full gang med å tilsette en ny daglig leder ved språksenteret, og vi håper at vi har vedkommende vil være på plass snart.

I tillegg redegjørelse fra styreleder Trygg Jakola:

Telefonsamtalen med Ruijan Kaikus journalist mandag 07. oktober 2019:

I artikkelen refererer journalisten til telefonsamtalen hun hadde med meg.

Søknadsfristen for den utlyste stillingen var 01. oktober, og søknadene skulle sendes til styremedlem Mia Krogh. På grunn av reisefravær var jeg ikke à jour med søkerlista da journalisten ringte. Jeg opplyste at jeg trodde det var 4 – 5 søkere, men kunne ikke svare sikkert fordi søknadene ikke kom til meg. Jeg sa i tillegg at jeg var på fjelltur og kunne derfor ikke sjekke dette. At journalisten da velger å bruke mellomoverskriften ”vet ikke hvor mange søkere, er for så vidt rett, men journalisten unnlater å si noe om årsaken til uvitenheten.

Annonsering

Journalisten setter også fokus hvorfor den ledige stillingen ikke var annonser flere steder. Journalisten ble informert av meg om at man hadde brukt de samme ”kanaler” som ble brukt da stillingen ble utlyst i fjor. Hun ble videre informert om at det var tatt kontakt med en rekke relevante miljø for å spre utlysningsteksten. Ingen av disse opplysningene har hun tatt med i artikkelen.

 

Denne redegjørelsen var skrevet av styret for Vadsø kvensk språksenter, Vesisaaren kvääni kielisentteri.